สมพิศ เจริญกุล

staff


Mr. CHALONGRATE NAMTHIPMONCHAI

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกา ปี 2545

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ประวัติการทำงาน :

 • จป.วิชาชีพ เลขทะเบียน กสร.จป.ว 213-002932
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.การดับเพลิงขั้นต้น
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
6.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง
8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า.
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน
เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


เกษราภรณ์ ก้อนทอง

staff


Miss. KASARPON KONTONG

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ปี2546
 • ปวส. จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป ปี2559

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 มกราคม 2549

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 11 ม.ค 49 - พ.ศ 2563
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ พ.ศ 2563- ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043972 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


วาสนา กล้าหาญ

staff


Miss. WADSANA KLAHARN

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก รร.วัดละลวด ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 24 ส.ค 59 - พ.ศ 2562
 • พนักงานฝ่ายผลิตระดับเชียวชาญ ตั้งแต่ 1 ม.ค 62 - ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043971 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


บังอร จันทร์ดี

staff


Miss. BANG-ON JUNDEE

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก การศึกษานอกระบบ รร.วัดโพสพผลเจริญ ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 1 มิ.ย 54 - พ.ศ 2561
 • หัวหน้าแผนก พ.ศ 2561- ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


สุพัฒตรา จารีมุข

staff


Miss. SUPATTRA CHAREEMUK

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

ฝ่ายผลิต

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก การศึกษานอกระบบ รร.วัดโพสพผลเจริญ ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 1 มิ.ย 54 - พ.ศ 2561
 • หัวหน้าแผนก พ.ศ 2561- ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


ฉลองรัฐ น้ำทิพย์มนต์ชัย

staff


Mr. CHALONGRATE NAMTHIPMONCHAI

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

ประวัติการศึกษา :

 • ปวส. จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปี
 • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปี2551

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค 64 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ทบทวน ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ(Po) ที่ได้รับจากแผนกต่างๆ เพื่อขออนุมัติการซื้อ
2. จัดหาสินค้า/วัตถุสิ้นเปลือง ต่อรองราคา พิจารณาคุณภาพ จากบริษัทฯ ผู้ขาย
3. พิจารณาและคัดเลือกผู้ขาย
4. ประชุม/หารือ ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
5. ติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกและนโยบายองค์กร ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และเวลาส่งมอบ
6. เยี่ยมชมโรงงาน หรือติดตามงานกับบริษัทผู้ขายประจำปี
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ธัญจิรา ทองดง

staff


Miss. TANJIRA THONGDONG

เจ้าหน้าฝ่ายควบคุมเอกสาร

ฝ่ายควบคุมเอกสาร

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปี2558
 • ปริญาตรี จบจาก สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขา การจัดการธุรกิจการบิน ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

 •  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ตั้งแต่ 1 ก.ค 64 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. จัดเก็บ ควบคุม ดูแลสภาพเอกสารระบบบริหารคุณภาพ QMS และเอกสารมาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ เช่น ISO 13485:2016 หรือ มอก. ให้คงสภาพดี มีความถูกต้อง
2. ยกเลิก/ทำลาย/แก้ไข/ขึ้นทะเบียน เอกสารประเภท PM/FLC/SP/WI/FM/EXD ตามใบขอดำเนินการด้านเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนาจแล้ว
3. แจกจ่าย/เรียกคืน เอกสารประเภท PM/FLC/SP/WI/FM/EXD หลังจากดำเนินการด้านเอกสารเรียบร้อย
4. สำเนา หรือ ส่งมอบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท PM/FLC/SP/WI/FM/EXD ให้กับแผนกต่างๆตามที่ได้รับแจ้งความต้องการใช้
5. ลงทะเบียนเอกสารใบ CAR / PAR / NCR และเอกสารอื่นๆ เมื่อมีผู้ออกเอกสารนั้น และลงบันทึกข้อมูลสถิติ
6. สรุปผลข้อมูลสถิติใบ CAR / PAR / NCR เป็นรายอาทิตย์ และรายเดือน เพื่อแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเก็บเอกสารเมื่อปิดประเด็นเสร็จ
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ฐิติมา ยินดี

staff


Miss. TITIMA YINDEE

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.บ้านกร่างวิทยาคม แผน วิทย์-คณิต ปี 2552
 • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาขา วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี2557

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 29 มีนาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่ 29 มี.ค 64 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ISO 17025:2017

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจากการผลิตตามมาตรฐานการตรวจสอบ
2. บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ รับแจ้งปัญหาจากแผนกต่างๆ และดำเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และเมื่อตรวจสอบพบเจอปัญหาต้องรับแจ้งหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ


กาญจนา นาคศรี

staff


Miss. KANJANA NAKSRI

ผู้จัดการด้านวิชาการ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.หนองหมื่นถ่านวิทยา แผนวิทย์-คณิต ปี2558
 • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประวัติการทำงาน :

 • เจ้าหน้าที่ QC technicianตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย 2563 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ISO 17025:2017
3.อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ
4.การทดสอบเทียบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
5.การจัดเตรียมระบบเอกสารคุณภาพ
6.การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับเรื่องมือแพทย์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงานห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
2. ดูแลงานด้านวิชาการ จัดทำและแก้ไขเอกสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
3. รับผิดชอบจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
4. นำระบบคุณภาพที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแลให้ได้ประสิทธิผล
5. ดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
6. ประสานงานกับผู้จัดการคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ/ สอบเทียบในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
7. ดูแลจัดการงานทดสอบ/ สอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ
8. กำกับ ตรวจสอบเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือฯ ตรวจสอบผลการทดสอบ/ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล


ซูมัยซะห์ มะลี

staff


Miss. SUMAISAH MALEE

จป.วิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัย

ฝ่ายความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.สายบุรีอิสลามวิทยา แผนวิทย์-คณิต ปี2558
 • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเอสเทิร์น สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 มีนาคม 2563

ประวัติการทำงาน :

 • จป.วิชาชีพ เลขทะเบียน กสร.จป.ว 213-002932
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.การดับเพลิงขั้นต้น
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
6.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง
8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า.
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน
เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย