ฐิติมา ยินดี


Miss. TITIMA YINDEE

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.บ้านกร่างวิทยาคม แผน วิทย์-คณิต ปี 2552
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาขา วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี2557

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 29 มีนาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่ 29 มี.ค 64 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ISO 17025:2017

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจากการผลิตตามมาตรฐานการตรวจสอบ
2. บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ รับแจ้งปัญหาจากแผนกต่างๆ และดำเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และเมื่อตรวจสอบพบเจอปัญหาต้องรับแจ้งหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ