ฉลองรัฐ น้ำทิพย์มนต์ชัย


Mr. CHALONGRATE NAMTHIPMONCHAI

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

ประวัติการศึกษา :

  • ปวส. จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปี
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปี2551

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

  • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค 64 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ทบทวน ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ(Po) ที่ได้รับจากแผนกต่างๆ เพื่อขออนุมัติการซื้อ
2. จัดหาสินค้า/วัตถุสิ้นเปลือง ต่อรองราคา พิจารณาคุณภาพ จากบริษัทฯ ผู้ขาย
3. พิจารณาและคัดเลือกผู้ขาย
4. ประชุม/หารือ ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
5. ติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกและนโยบายองค์กร ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และเวลาส่งมอบ
6. เยี่ยมชมโรงงาน หรือติดตามงานกับบริษัทผู้ขายประจำปี
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย