ฝ่ายการตลาด


ฝ่ายนำเข้าส่งออก


ฝ่ายควบคุมคุณภาพประกันคุณภาพ


ฝ่ายซ่อมบำรุง


ฝ่ายควบคุมเอกสาร


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ผู้แทนขายในประเทศ


วารุณี วงศ์งาม

กรุงเทพฯและปริมณฑล
โทร.092-532-4553
bkk02.bevermed@gmail.com

ศิริพร พวงเกตุ

กรุงเทพฯและปริมณฑล
โทร.089-025-9964
bkk03.bevermed@gmail.com

จิตภินันท์ จันทร์ดอกไม้

ภาคกลาง
โทร.089-629-6561
central.bevermed@gmail.com

สกาวเดือน นุนพนัสสัก

ภาคเหนือตอนบน
โทร.081-952-4465
north.bevermed@gmail.com

ธเณศ บารมีรัตนชัย

ภาคเหนือตอนล่าง
โทร.089-025-9964
lowerns.bevermed@gmail.com

ณัฐธีร์ วงษ์วุฒิโรจน์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โทร.098-251-5365
upperne.bevermed@gmail.com

ธัญรัต จันทธวัช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โทร.081-976-8013
northeast.bevermed@gmail.com

วินัทตา ปันปริมเปรม

วณิชชา อุดมฤกษ์ชัย

ภาคตะวันออก
โทร.092-458-7788
east.bevermed@gmail.com