วาสนา กล้าหาญ


Miss. WADSANA KLAHARN

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก รร.วัดละลวด ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ประวัติการทำงาน :

  • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 24 ส.ค 59 - พ.ศ 2562
  • พนักงานฝ่ายผลิตระดับเชียวชาญ ตั้งแต่ 1 ม.ค 62 - ปัจจุบัน
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043971 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย