กาญจนา นาคศรี


Miss. KANJANA NAKSRI

ผู้จัดการด้านวิชาการ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.หนองหมื่นถ่านวิทยา แผนวิทย์-คณิต ปี2558
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ QC technicianตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย 2563 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ISO 17025:2017
3.อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ
4.การทดสอบเทียบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
5.การจัดเตรียมระบบเอกสารคุณภาพ
6.การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับเรื่องมือแพทย์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงานห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
2. ดูแลงานด้านวิชาการ จัดทำและแก้ไขเอกสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
3. รับผิดชอบจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
4. นำระบบคุณภาพที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแลให้ได้ประสิทธิผล
5. ดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
6. ประสานงานกับผู้จัดการคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ/ สอบเทียบในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
7. ดูแลจัดการงานทดสอบ/ สอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ
8. กำกับ ตรวจสอบเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือฯ ตรวจสอบผลการทดสอบ/ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล