ประวัติความเป็นมา


บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทกิจการบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2523 ภายใต้ชื่อ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรก 12 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ใช้แล้วทิ้ง โดยมีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 470 หมู่ 4 ซอยชื่นสินธุ์ ถนนพหลโยธิน62 ตำบลคูคต อำเภอลําลูกกํา จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 2,400 ตารางเมตร

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้มีการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้ง ผ่านทางโรงพยาบาลทั่วประเทศและยังจัดจำหน่ายไปยังหลากหลายประเทศ ทั้งในโซนยุโรป สหภําพโซเวียด กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเอเชีย บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ยังได้การรองรับจาก ISO13485 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น มอก. อย. ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการควบคุมคุณภาพอย่างใส่ใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้จากลูกค้าเสมอมา

Mission


“บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัดเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีขั้นตอนการปฎิบัติตามหลักมาตรฐาน ISO13485, ISO14971, ISO17025 และ GMP อย่างเคร่งครัด โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ทางด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีต่อกลุ่มลูกค้าและผู้ป่วย”

Vision


“บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัดจะเป็น ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง คุณภาพที่นิ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ภายในประเทศ และต่างประเทศ”

1980

 • บริษัทบีเวอร์เมดิคอลอินดัสตรี้จำกัด ก่อตั้งโดยคุณเอกชัย ประกิตสุวรรณ
  ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท
 • บริษัทก่อตั้งที่ 470 หมู่ 4 ซอยชื่นสินธุ์ ถนนหลโยธิน 62
  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1981

 • ได้รับการส่งเสริมประเภท 5.5 การผลิตเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ จาก BOI No.1019/สอ./2524
 • ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพพทย์เพื่อส่งออกไปในต่างประเทศ 99%

2000

 • เข้าร่วมและเป็นสมาชิกกับกรมส่งเสริมการส่งออก

2001

 • เริ่มขยายตลาดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศมากขึ้น

2002

 • ISO 9001 ได้รับรองจาก MOODY INTERNATIONAL (THAILAND) LTD.

2007

 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานเครื่องหมายอุตสาหกรรม สินค้ารายการ สายดูดเสมหะ

2008

 • รับรองคุณภาพสินค้าที่ประเทศไทยเชื่อถือได้ โดย Thailand Brand

2013

 • ISO 13485 ได้รับรองจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd.

2019

 • ได้รับการส่งเสริมประเภท 3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ
  (ยกเว้นผลิตเครื่องมือแพทย์จาก ผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ) จาก BOI No.62-0336-1-001-0
 • เพิ่มทุนจุดทะเบียน 30.5 ล้าน

In House Slogan


“รายงานให้ถูกคน ปฎิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง ผลลัพธ์ตรงตามมาตรฐานและคุณภาพ”

Achievement