ธัญจิรา ทองดง


Miss. TANJIRA THONGDONG

เจ้าหน้าฝ่ายควบคุมเอกสาร

ฝ่ายควบคุมเอกสาร

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปี2558
  • ปริญาตรี จบจาก สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขา การจัดการธุรกิจการบิน ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

  •  เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ตั้งแต่ 1 ก.ค 64 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. จัดเก็บ ควบคุม ดูแลสภาพเอกสารระบบบริหารคุณภาพ QMS และเอกสารมาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ เช่น ISO 13485:2016 หรือ มอก. ให้คงสภาพดี มีความถูกต้อง
2. ยกเลิก/ทำลาย/แก้ไข/ขึ้นทะเบียน เอกสารประเภท PM/FLC/SP/WI/FM/EXD ตามใบขอดำเนินการด้านเอกสารที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนาจแล้ว
3. แจกจ่าย/เรียกคืน เอกสารประเภท PM/FLC/SP/WI/FM/EXD หลังจากดำเนินการด้านเอกสารเรียบร้อย
4. สำเนา หรือ ส่งมอบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท PM/FLC/SP/WI/FM/EXD ให้กับแผนกต่างๆตามที่ได้รับแจ้งความต้องการใช้
5. ลงทะเบียนเอกสารใบ CAR / PAR / NCR และเอกสารอื่นๆ เมื่อมีผู้ออกเอกสารนั้น และลงบันทึกข้อมูลสถิติ
6. สรุปผลข้อมูลสถิติใบ CAR / PAR / NCR เป็นรายอาทิตย์ และรายเดือน เพื่อแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเก็บเอกสารเมื่อปิดประเด็นเสร็จ
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย