ซูมัยซะห์ มะลี


Miss. SUMAISAH MALEE

จป.วิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัย

ฝ่ายความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.สายบุรีอิสลามวิทยา แผนวิทย์-คณิต ปี2558
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเอสเทิร์น สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 มีนาคม 2563

ประวัติการทำงาน :

  • จป.วิชาชีพ เลขทะเบียน กสร.จป.ว 213-002932
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.การดับเพลิงขั้นต้น
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
6.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง
8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า.
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน
เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย