วันวิสา มาตรเลิง


Miss. WANVISA MADLOENG

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการตลาด

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.เมืองยางศึกษา แผนวิทย์-คณิต ปี2551
  • ปริญาตรี จบจาก มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขา สาธารณสุขชุมชน ปี2555

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 21 เมษายน 2557

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ ตั้งแต่ 21 เม.ย 2557 - พ.ศ 2562
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี พ.ศ 2562- เม.ย 2563
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พ.ค 2563-ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
2.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ค้นหาความต้องการของลูกค้า จัดการโฆษณาและจัดการกระตุ้นการขาย(Promotion)
2. กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับสินค้าที่องค์กรผลิต
3. การวิเคราะห์ตลาด สื่อสารข้อมูลทางการตลาดร่วมกับแผนกอื่นๆ เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของ
4. ลูกค้า และแผนการตลาดที่วางไว้
5. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
6. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
7. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย