เข็มทอง ทับทิมา


Miss. KHEMTHONG THABTIMA

หัวหน้าฝ่ายบุคคล คณะกรรมการความปลอดภัย จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน

ฝ่ายบุคคล
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ แผนวิทย์-คณิต ปี2555
  • กำลังศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 21 สิงหาคม 2556

ประวัติการทำงาน :

  • ช่วยงาน oversea ตั้งแต่ ส.ค 2556 - ก.พ 2557
  • เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล และ DCC ตั้งแต่ มี.ค 2557 - ก.ค 2562
  • หัวหน้าฝ่ายบุคคล ตั้งแต่ ส.ค 2562 ถึง ปัจจุบัน
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043964 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
4.Risk Management ISO 14971:2016
5.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
7.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
8.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. สัมภาษณ์ พิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน
2. ทบทวน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
3. ติดตาม ทบทวน และรับรองเอกสารต่างๆ เช่น สัญญาว่าจ้างพนักงาน เอกสารรับรองการทำงาน เป็นต้น
4. ให้ปรึกษา ตักเตือน และให้ความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร
5. วิเคราะห์ นำเสนอ ประเมินผล ผลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายของแผนก นโยบายองค์กร และกฎหมาย
6. เสนอแผนการฝึกอบรมประจำปี และฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จัดอบรมหรือส่งฝึกภายนอก
7. คำนวณรายได้พนักงานประจำเดือน และดูแลสวัสดิการต่างๆ
8. ประชุม/หารือ ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
9. ทำหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย/จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน ดูแล/วิเคราะห์/ประชุม ในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร
10. ตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี
11. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย