ศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ


Miss. SIRILAK SONGPHOOT

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ

ฝ่ายขายในประเทศ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก โรงเรียนนครไทย แผนวิทย์-คณิต ปี2559
  • กำลังศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยแรมคำแหง สาขา การเงินการธนาคาร

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค 2561 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. รับ Order จากลูกค้า
2. จัดเตรียมสินค้าตัวอย่าง
3. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ชุดใบกำกับภาษี หรือเอกสารยอดขายประจำเดือน/ปี
4. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี และเก็บข้อมูล เพื่อสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
5. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
6. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย