รวินท์นิภา เมืองมา


Miss. RAWINNIPHA MUEANGMA

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล 

ประวัติการศึกษา :

  • ปวช. จบจาก วิทยาลัยการอาชีพเถิน สาขาการบัญชี ปี2563
  • กำลังศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สาขาการบัญชี

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 25 มีนาคม 2563

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค 2563 - 05 ก.ค 2564
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค 2564 ถึงปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
3.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ค้นหา คัดเลือก ใบสมัครพนักงาน และปฐมนิเทศพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน
2. จัดทำบันทึกข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน /ประวัติการหยุดงาน
3. ให้ปรึกษา ตักเตือน และให้ความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร
4. ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายของแผนก นโยบายองค์กร และกฎหมาย
5. ประสานงานและเตรียมเอกสารการฝึกอบรมต่างๆ
6. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานและ Visitor
7. ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
8. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย