เกษราภรณ์ ก้อนทอง

ฝ่ายผลิต


Miss. KASARPON KONTONG

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ปี2546
 • ปวส. จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป ปี2559

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 มกราคม 2549

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 11 ม.ค 49 - พ.ศ 2563
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ พ.ศ 2563- ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043972 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


วาสนา กล้าหาญ

ฝ่ายผลิต


Miss. WADSANA KLAHARN

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก รร.วัดละลวด ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 24 ส.ค 59 - พ.ศ 2562
 • พนักงานฝ่ายผลิตระดับเชียวชาญ ตั้งแต่ 1 ม.ค 62 - ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043971 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


บังอร จันทร์ดี

ฝ่ายผลิต


Miss. BANG-ON JUNDEE

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก การศึกษานอกระบบ รร.วัดโพสพผลเจริญ ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 1 มิ.ย 54 - พ.ศ 2561
 • หัวหน้าแผนก พ.ศ 2561- ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


สุพัฒตรา จารีมุข

ฝ่ายผลิต


Miss. SUPATTRA CHAREEMUK

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

ฝ่ายผลิต

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก การศึกษานอกระบบ รร.วัดโพสพผลเจริญ ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 1 มิ.ย 54 - พ.ศ 2561
 • หัวหน้าแผนก พ.ศ 2561- ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย