ปภาดา วงศ์เสาวภาคย์

ฝ่ายจัดส่ง


Miss. PAPARDA VONGSAOWAPARK

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

ฝ่ายจัดส่ง

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย แผนวิทย์-คณิต ปี2542
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ปี2546

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 สิงหาคม 2551

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ พ.ศ 2551
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ จนถึง พ.ศ 2561
  • หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง ตั้งแต่ พ.ศ 2561-ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
2.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. แจกจ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เบิกสินค้าสำเร็จรูปจากคลัง เพื่อมาจัดส่งตามบิลของลูกค้า
2. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบค้างส่ง รายงานการจัดส่งสินค้าประจำวัน แจกจ่ายงานให้พนักงานขับรถส่งสินค้าเขตกรุงเทพและปริมณฑล
3. จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย สินค้าสำเร็จรูปกับแผนกคลังสินค้า
4. รายงานผลการจัดส่งประจำวันให้ฝ่ายขาย หรือผู้แทนขายทราบโดยแจ้งผ่านระบบโปรแกรมขาย
5. ติดต่อบริษัทฯ ขนส่งเพื่อจองรถ ส่งสินค้าเขตต่างจังหวัด
6. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย