อุมารินทร์ ประทุมรัตน์

บริหารงานทั่วไป


Mrs. UMARIN PRATOOMRATH

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • ปวช. จบจาก วิทยาลัยอินทชัย สาขาเลขานุการ ปี2537
  • ปวส. จบจาก มหานครพาณิชยการ สาขาการตลาด ปี2540
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขา การตลาด ปี2543

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย 47 - 1 ม.ค 63
  • หัวหน้าฝ่ายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 48 - ม.ค 57
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย 63 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
2.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบติดต่อ ยื่นเอกสาร หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต หรือต่ออายุเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม อย. หรือ สมอ เป็นต้น
2. ดูแลเงินสด จัดทำรายงาน การเบิก-จ่าย เงินสดย่อยของบริษัทฯ ประจำเดือน
3. ดูแลสวัสดิการของผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รับผิดชอบการจำหน่ายเศษพลาสติกจากกระบวนการผลิต หรือติดต่อบริษัทฯ ที่ได้รับในการทิ้ง/ฝั่งกลบ สินค้าเครื่องมือแพทย์
5. ส่วนกลางแจ้งกำหนดการต่างๆ ของการใช้ห้องประชุม รถยนต์บริษัทฯ และประสานงานหน่วยงานภายนอกเช่น ระบบอินเตอร์เน็ต การไฟฟ้า การประปา หากมีการขัดข้อง
6. จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับแขก หรือลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน
7. ดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และคนขับรถ
8. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
9. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย