วิชญาพร ท้าวแก้ว

นำเข้า-ส่งออก


Miss. WICHAYAPORN THAWKAEW

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก

นำเข้า-ส่งออก

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.ธัญบุรี แผนวิทย์-คณิต ปี2559
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี2563

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 7 เมษายน 2564

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย 2564 ถึง ปัจจุบัน
  • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั้งจากทางเรือ ทางอากาศ
2. ดูแล ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าประกันภัยต่างๆ
3. เตรียมเอกสารในการสำแดงรายละเอียดต่อกรมศุลกากร ชำระภาษีนำเข้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนำสินค้าออก
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เช่น บัญชี คลัง และหน่วยงานภายนอก เช่น กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น
5. แจ้งยอดการสั่งซื้อกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใน เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ เมื่อได้รับ Order จากลูกค้า
6. จัดเตรียมใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เตรียมการเช็คสินค้าเพื่อรับการเรียกเก็บเงิน สอบถาม รตรวจสอบความถูกต้อง จากภายใน และเอกสารภายนอก เช่น PO, PI, PL, – B/L,– D/O, CO เป็นต้น
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย