ศรายุทธ ไพเรืองโสม

ซ่อมบำรุง


Mr. SARAYUT PAIRUANGSOM

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง คณะกรรมการความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน

ฝ่ายซ่อมบำรุง
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.กุดบาดพัฒนาศึกษา แผนวิทย์-คณิต ปี2551
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ปี2557

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 กันยายน 2562

ประวัติการทำงาน :

  • '- ผู้จัดการซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 02 ก.ย 2562 ถึง ปัจจุบัน
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043965 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. รับวางบิลจาก supplier ตรวจเอกสารตามใบวางบิลให้ถูกต้องตามตารางวางบิล
2. จัดทำรายงานเสนอต่อ Manager เพื่อวางแผนการจ่ายเงิน
3. จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการออกเช็ค และบันทึกข้อมูลการจ่ายทางบัญชี
4. ทำการออกเช็ค นำเช็คที่ได้เสนอต่อผู้บริหาร
5. จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย และจ่ายเช็คให้กับ Supplier ตรงตามเวลาที่ได้นัดไว้
6. สรุปยอดการจ่ายเช็ค โดยอ้างอิงจากรายงานเจ้าหนี้ ที่เสนอต่อ Manager
7. สรุปภาษีซื้อ และจัดทำรายการภาษีซื้อ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำส่งให้สำนักงานบัญชีจัดทำสัญญาซื้อ-ขาย
8. รับหนังสือแจ้งทำสัญญาจากผู้แทนขาย/โรงพยาบาล นัดวันทำสัญญากับลูกค้า และส่งหนังสือแจ้งทำสัญญาให้กับธนาคารเพื่อทำการออกหนังสือค้ำประกัน และจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าหรือผู้แทนตามที่ตกลงกันไว้ก่อนวันที่จะทำสัญญา
9. รวมรวมเอกสาร รายงานการวางบิลจากผู้แทน และรายงานจากเจ้าหน้าที่ AR มาคำนวณค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการต่างๆ
10. ติดตามหนังสือค้ำประกัน LG
11. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
12. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ