สมพิศ เจริญกุล

จัดซื้อ


Mr. CHALONGRATE NAMTHIPMONCHAI

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำลูกกา ปี 2545

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ประวัติการทำงาน :

  • จป.วิชาชีพ เลขทะเบียน กสร.จป.ว 213-002932
  • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.การดับเพลิงขั้นต้น
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
6.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง
8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า.
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน
เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


ฉลองรัฐ น้ำทิพย์มนต์ชัย

จัดซื้อ


Mr. CHALONGRATE NAMTHIPMONCHAI

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

ประวัติการศึกษา :

  • ปวส. จบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปี
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ปี2551

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

  • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค 64 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ทบทวน ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ(Po) ที่ได้รับจากแผนกต่างๆ เพื่อขออนุมัติการซื้อ
2. จัดหาสินค้า/วัตถุสิ้นเปลือง ต่อรองราคา พิจารณาคุณภาพ จากบริษัทฯ ผู้ขาย
3. พิจารณาและคัดเลือกผู้ขาย
4. ประชุม/หารือ ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
5. ติดตามงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกและนโยบายองค์กร ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และเวลาส่งมอบ
6. เยี่ยมชมโรงงาน หรือติดตามงานกับบริษัทผู้ขายประจำปี
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย