ฐิติมา ยินดี

ควบคุมคุณภาพ


Miss. TITIMA YINDEE

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.บ้านกร่างวิทยาคม แผน วิทย์-คณิต ปี 2552
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาขา วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี2557

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 29 มีนาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่ 29 มี.ค 64 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ISO 17025:2017

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจากการผลิตตามมาตรฐานการตรวจสอบ
2. บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ รับแจ้งปัญหาจากแผนกต่างๆ และดำเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก และเมื่อตรวจสอบพบเจอปัญหาต้องรับแจ้งหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ


กาญจนา นาคศรี

ควบคุมคุณภาพ


Miss. KANJANA NAKSRI

ผู้จัดการด้านวิชาการ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.หนองหมื่นถ่านวิทยา แผนวิทย์-คณิต ปี2558
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ QC technicianตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย 2563 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ISO 17025:2017
3.อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ
4.การทดสอบเทียบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
5.การจัดเตรียมระบบเอกสารคุณภาพ
6.การประเมินความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับเรื่องมือแพทย์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของงานห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
2. ดูแลงานด้านวิชาการ จัดทำและแก้ไขเอกสารที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
3. รับผิดชอบจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
4. นำระบบคุณภาพที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาใช้ในการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแลให้ได้ประสิทธิผล
5. ดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
6. ประสานงานกับผู้จัดการคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการทดสอบ/ สอบเทียบในห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล
7. ดูแลจัดการงานทดสอบ/ สอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ
8. กำกับ ตรวจสอบเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือฯ ตรวจสอบผลการทดสอบ/ สอบเทียบของห้องปฏิบัติการที่ควบคุม ดูแล


อนุสรา เขียวแก้ว

ควบคุมคุณภาพ


Miss. ANUSARA KEAWKAEW

ผู้จัดการด้านคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.บัวขาว แผนวิทย์-คณิต ปี 2558
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ปี2562
  • กำลังศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ
2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. รับประกันคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. จัดทำบันทึกคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
6. ตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
7. บริหารงานให้บุคลากรในฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ, วางแผน และปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
8. ดูแลจัดการงานทดสอบ/ สอบเทียบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ