เกษราภรณ์ ก้อนทอง

คณะกรรมการความปลอดภัย


Miss. KASARPON KONTONG

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ปี2546
 • ปวส. จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป ปี2559

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 มกราคม 2549

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 11 ม.ค 49 - พ.ศ 2563
 • หัวหน้าฝ่ายผลิต ตั้งแต่ พ.ศ 2563- ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043972 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


วาสนา กล้าหาญ

คณะกรรมการความปลอดภัย


Miss. WADSANA KLAHARN

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก รร.วัดละลวด ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 24 ส.ค 59 - พ.ศ 2562
 • พนักงานฝ่ายผลิตระดับเชียวชาญ ตั้งแต่ 1 ม.ค 62 - ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043971 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


บังอร จันทร์ดี

คณะกรรมการความปลอดภัย


Miss. BANG-ON JUNDEE

หัวหน้าแผนก

ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก การศึกษานอกระบบ รร.วัดโพสพผลเจริญ ปี2554

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2554

ประวัติการทำงาน :

 • พนักงานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 1 มิ.ย 54 - พ.ศ 2561
 • หัวหน้าแผนก พ.ศ 2561- ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ตรวจสอบหาสาเหตุประสบอันตรายจากการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
6. ร่วมปรึกษาหารือมาตรการแก้ไขประสบอุบัติเหตุ และร่วมสำรวจด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. พิจารณานโยบาย แผนงาน และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
8. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


ซูมัยซะห์ มะลี

คณะกรรมการความปลอดภัย


Miss. SUMAISAH MALEE

จป.วิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัย

ฝ่ายความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.สายบุรีอิสลามวิทยา แผนวิทย์-คณิต ปี2558
 • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเอสเทิร์น สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย ปี2562

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 มีนาคม 2563

ประวัติการทำงาน :

 • จป.วิชาชีพ เลขทะเบียน กสร.จป.ว 213-002932
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.การดับเพลิงขั้นต้น
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
6.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง
8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า.
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอัน
เนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


ศรายุทธ ไพเรืองโสม

คณะกรรมการความปลอดภัย


Mr. SARAYUT PAIRUANGSOM

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง คณะกรรมการความปลอดภัย จป.หัวหน้างาน

ฝ่ายซ่อมบำรุง
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.กุดบาดพัฒนาศึกษา แผนวิทย์-คณิต ปี2551
 • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ปี2557

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 กันยายน 2562

ประวัติการทำงาน :

 • '- ผู้จัดการซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 02 ก.ย 2562 ถึง ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043965 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
5.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. รับวางบิลจาก supplier ตรวจเอกสารตามใบวางบิลให้ถูกต้องตามตารางวางบิล
2. จัดทำรายงานเสนอต่อ Manager เพื่อวางแผนการจ่ายเงิน
3. จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการออกเช็ค และบันทึกข้อมูลการจ่ายทางบัญชี
4. ทำการออกเช็ค นำเช็คที่ได้เสนอต่อผู้บริหาร
5. จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย และจ่ายเช็คให้กับ Supplier ตรงตามเวลาที่ได้นัดไว้
6. สรุปยอดการจ่ายเช็ค โดยอ้างอิงจากรายงานเจ้าหนี้ ที่เสนอต่อ Manager
7. สรุปภาษีซื้อ และจัดทำรายการภาษีซื้อ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำส่งให้สำนักงานบัญชีจัดทำสัญญาซื้อ-ขาย
8. รับหนังสือแจ้งทำสัญญาจากผู้แทนขาย/โรงพยาบาล นัดวันทำสัญญากับลูกค้า และส่งหนังสือแจ้งทำสัญญาให้กับธนาคารเพื่อทำการออกหนังสือค้ำประกัน และจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าหรือผู้แทนตามที่ตกลงกันไว้ก่อนวันที่จะทำสัญญา
9. รวมรวมเอกสาร รายงานการวางบิลจากผู้แทน และรายงานจากเจ้าหน้าที่ AR มาคำนวณค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการต่างๆ
10. ติดตามหนังสือค้ำประกัน LG
11. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
12. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ


เข็มทอง ทับทิมา

คณะกรรมการความปลอดภัย


Miss. KHEMTHONG THABTIMA

หัวหน้าฝ่ายบุคคล คณะกรรมการความปลอดภัย จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน

ฝ่ายบุคคล
คณะกรรมการความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ แผนวิทย์-คณิต ปี2555
 • กำลังศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 21 สิงหาคม 2556

ประวัติการทำงาน :

 • ช่วยงาน oversea ตั้งแต่ ส.ค 2556 - ก.พ 2557
 • เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล และ DCC ตั้งแต่ มี.ค 2557 - ก.ค 2562
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล ตั้งแต่ ส.ค 2562 ถึง ปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย ตั้งแต่เลขทะเบียน กสร.จป.ง. 213-043964 วันที่ 7/4/63 สิ้นสุดวาระวันที่ 6/4/65

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
3.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
4.Risk Management ISO 14971:2016
5.คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
7.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
8.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. สัมภาษณ์ พิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงาน
2. ทบทวน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
3. ติดตาม ทบทวน และรับรองเอกสารต่างๆ เช่น สัญญาว่าจ้างพนักงาน เอกสารรับรองการทำงาน เป็นต้น
4. ให้ปรึกษา ตักเตือน และให้ความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร
5. วิเคราะห์ นำเสนอ ประเมินผล ผลการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายของแผนก นโยบายองค์กร และกฎหมาย
6. เสนอแผนการฝึกอบรมประจำปี และฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จัดอบรมหรือส่งฝึกภายนอก
7. คำนวณรายได้พนักงานประจำเดือน และดูแลสวัสดิการต่างๆ
8. ประชุม/หารือ ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
9. ทำหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย/จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน ดูแล/วิเคราะห์/ประชุม ในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานในองค์กร
10. ตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี
11. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย