ศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ

ขายในประเทศ


Miss. SIRILAK SONGPHOOT

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ

ฝ่ายขายในประเทศ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก โรงเรียนนครไทย แผนวิทย์-คณิต ปี2559
  • กำลังศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยแรมคำแหง สาขา การเงินการธนาคาร

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค 2561 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. รับ Order จากลูกค้า
2. จัดเตรียมสินค้าตัวอย่าง
3. จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ชุดใบกำกับภาษี หรือเอกสารยอดขายประจำเดือน/ปี
4. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี และเก็บข้อมูล เพื่อสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
5. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
6. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พรพิมล พวงมาลัย

ขายในประเทศ


Miss. PORNPIMOL PUANGMALAI

หัวหน้าฝ่ายขายในประเทศ

ฝ่ายขายในประเทศ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.ประเทืองทิพย์วิทยา แผนวิทย์-คณิต ปี2556
  • ปริญาตรี จบจาก มหาลัยแม่โจ้ สาขา วิชาพลังงานทดแทน ปี2560

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ประวัติการทำงาน :

  •  หัวหน้าฝ่ายขายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค 2560 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 13485:2016
2.Risk Management ISO 14971:2016
3.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และผู้แทนขายของบริษัทฯ
2. ติดตามงานต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินตามเป้าหมายของบริษัทฯ
3. การให้บริการลูกค้า รับข้อร้องเรียน ชี้แจงและแก้ไขปัญหากับแผนกที่เกี่ยวข้องเช่นฝ่ายผลิต การตลาด บัญชี หรือจัดส่งเพื่อตอบลูกค้า หรือผู้แทนขายบริษัทฯ
4. ตรวจสอบ/ทบทวน หรืออนุมัติ เอกสารต่างๆ เช่น ชุดใบกำกับภาษี หนังสือชี้แจง หรือเอกสารยอดขายประจำเดือน/ปี เป็นต้น
5. วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี
6. จัดทำเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา/สัญญาซื้อขายกับลูกค้า
7. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
8. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย