อิสริยาภรณ์ ศรีสุข

การเงินและบัญชี


Miss. ISARIYAPON SRISUK

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.ประโคนชัยพิทยาคม แผนวิทย์-คณิต ปี2558
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) ปี2563

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ประวัติการทำงาน :

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค 63 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. จัดทำใบวางบิลเพื่อส่งมอบงานให้กับ Messenger วางบิลในส่วนของเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
2. ตัดลูกหนี้ที่ได้รับชำระในระบบ ERP ในส่วนของเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
3. รับเช็คที่ทางผู้แทนและลูกค้าส่งเข้ามาที่บริษัท ตรวจสอบการโอนชำระของลูกหนี้ และการโอนชำระในระบบ GF
4. นำฝากเช็คฝากประจำวัน จัดทำรายงาน/เอกสาร ต่างๆ เช่น รง.8
5. จัดทำรายงาน Collected Report ที่ได้รับชำระ คิดส่วนต่าง คิดค่าคอมมิชชั่น ของผู้แทนขายแต่ละท่าน
6. จัดทำรายงานภาษีขาย รายการขายสินค้า ประจำเดือน
7. จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี และเตรียมเอกสารตามความต้องการของผู้แทนขาย
8. จัดทำใบเช็คสต็อกให้กับแผนกที่ต้องเช็คสต็อกส่ง
9. บันทึกข้อมูลการเช็คสต็อกสินค้ารายสัปดาห์ (เช็คจากสต็อกการ์ด)
10. บันทึกข้อมูลการเช็คสต็อกสินค้ารายเดือน (นับสต็อกจริง)
11. จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง ตรวจสอบข้อมูลรายงาน ในแต่ละครั้งที่มีการเช็คสต็อก
12. โอนย้ายภายในสินค้าคงคลัง และปรับปรุงสินค้าคงคลังเมื่อได้รับแจ้ง
13. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
14. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ณัฐสุดา วรรัตน์

การเงินและบัญชี


Miss. NATSUDA WORRARAT

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประวัติการศึกษา :

  • ปวช. จบจาก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขา วิชาบัญชี ปี2552
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การบัญชีและการเงิน ปี2559
  • ปริญาโท จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การเงินและการธนาคาร ปี2564

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 เมษายน 2563

ประวัติการทำงาน :

ผู้จัดการบัญชีการเงินตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย 2563 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงิน และ บัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. รับผิดชอบ ดูแล และ บริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และ ได้ตามกำหนด
3. จัดทำเอกสารรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบดุล งบกำไร งบขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และ ตรงเวลา เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
4. สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
5. จัดทำรายงานกระแสหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาสและความเป็นไปได้
6. วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี นำส่งได้ตรงเวลาและถูกต้อง
7. ประสานงานติดต่อกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำงบประมาณ และ งบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
9. กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน และค่าเสื่อม รวมถึงตรวจสอบรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เพื่อจัดทำบัญชีส่ง
10. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
11. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย