ณัฐสุดา วรรัตน์


Miss. NATSUDA WORRARAT

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประวัติการศึกษา :

  • ปวช. จบจาก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขา วิชาบัญชี ปี2552
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การบัญชีและการเงิน ปี2559
  • ปริญาโท จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา การเงินและการธนาคาร ปี2564

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 เมษายน 2563

ประวัติการทำงาน :

ผู้จัดการบัญชีการเงินตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย 2563 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.Lean management

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงิน และ บัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
2. รับผิดชอบ ดูแล และ บริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และ ได้ตามกำหนด
3. จัดทำเอกสารรายงานทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบดุล งบกำไร งบขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และ ตรงเวลา เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
4. สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
5. จัดทำรายงานกระแสหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาสและความเป็นไปได้
6. วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี นำส่งได้ตรงเวลาและถูกต้อง
7. ประสานงานติดต่อกับธนาคารหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
8. จัดทำงบประมาณ และ งบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
9. กำกับดูแลการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน และค่าเสื่อม รวมถึงตรวจสอบรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เพื่อจัดทำบัญชีส่ง
10. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
11. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย