อิสริยาภรณ์ ศรีสุข


Miss. ISARIYAPON SRISUK

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.ประโคนชัยพิทยาคม แผนวิทย์-คณิต ปี2558
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) ปี2563

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ประวัติการทำงาน :

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค 63 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์
2.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. จัดทำใบวางบิลเพื่อส่งมอบงานให้กับ Messenger วางบิลในส่วนของเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
2. ตัดลูกหนี้ที่ได้รับชำระในระบบ ERP ในส่วนของเขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
3. รับเช็คที่ทางผู้แทนและลูกค้าส่งเข้ามาที่บริษัท ตรวจสอบการโอนชำระของลูกหนี้ และการโอนชำระในระบบ GF
4. นำฝากเช็คฝากประจำวัน จัดทำรายงาน/เอกสาร ต่างๆ เช่น รง.8
5. จัดทำรายงาน Collected Report ที่ได้รับชำระ คิดส่วนต่าง คิดค่าคอมมิชชั่น ของผู้แทนขายแต่ละท่าน
6. จัดทำรายงานภาษีขาย รายการขายสินค้า ประจำเดือน
7. จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี และเตรียมเอกสารตามความต้องการของผู้แทนขาย
8. จัดทำใบเช็คสต็อกให้กับแผนกที่ต้องเช็คสต็อกส่ง
9. บันทึกข้อมูลการเช็คสต็อกสินค้ารายสัปดาห์ (เช็คจากสต็อกการ์ด)
10. บันทึกข้อมูลการเช็คสต็อกสินค้ารายเดือน (นับสต็อกจริง)
11. จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง ตรวจสอบข้อมูลรายงาน ในแต่ละครั้งที่มีการเช็คสต็อก
12. โอนย้ายภายในสินค้าคงคลัง และปรับปรุงสินค้าคงคลังเมื่อได้รับแจ้ง
13. จัดทำเอกสารคุณภาพ ดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และมาตรฐานต่างๆที่บริษัทฯ ได้รับ
14. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย