อนุสรา เขียวแก้ว


Miss. ANUSARA KEAWKAEW

ผู้จัดการด้านคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ

ประวัติการศึกษา :

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก รร.บัวขาว แผนวิทย์-คณิต ปี 2558
  • ปริญาตรี จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม ปี2562
  • กำลังศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่เริ่มงาน :

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ประวัติการทำงาน :

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน

ประวัติการฝึกอบรม :

1.ระเบียบข้อบังคับข้อปฏิบัติของพนักงานบริษัทบีเวอร์

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ
2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. รับประกันคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. จัดทำบันทึกคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
6. ตรวจสอบกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
7. บริหารงานให้บุคลากรในฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ, วางแผน และปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
8. ดูแลจัดการงานทดสอบ/ สอบเทียบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ